Zaloguj się, aby w pełni koszystać z serwisu
Twój koszyk jest pusty!

Reklamacje

  Reklamacje i zwroty.

  1. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i objęte rękojmią ustawową lub gwarancją producenta zgodnie z warunkami gwarancyjnymi zawartymi w karcie gwarancyjnej produktu (o ile takowa została załączona), prawidłowo wypełnionej przez Sprzedającego lub Producenta produktu.
  2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą wyłącznie po spisaniu protokołu reklamacji w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej UPS i zawiadomieniu Sprzedającego.
  3. Reklamacje dotyczące niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem rozpatrywane będą wyłącznie po spisaniu protokołu niezgodności w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej i  zawiadomieniu Sprzedającego. W przypadku niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem Kupujący wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia o kolejne 10 dni roboczych.
  4. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z dn. 2.03.200 r.) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić, bez podania przyczyny, od zawartej umowy sprzedaży w ciągu 10 dni od daty dostarczenia towaru. Warunkiem odstąpienia jest wysłanie listem poleconym lub e-mailem, adresowanego do Sprzedawcy i podpisanego przez Kupującego oświadczenia wg następującego wzoru: ,,Ja, niżej podpisany, ..................... (imię, nazwisko)  oświadczam, że na podstawie § 7ppkt. 4 Regulaminu Serwisu Internetowego www.tapetos.com odstępuję od umowy sprzedaży zawartej w dniu ............... (data). Powyższe oświadczenie Kupujący obowiązany jest wysłać listem poleconym z dopiskiem ,,Odstąpienie od umowy” na adres siedziby Sprzedającego: REDIS Firma Handlowo- Reklamowa Barbara Piśnicka, ul. A. Mickiewicza 12, 58-400 Kamienna Góra lub e-mailem na adres biuro@tapetos.com z dopiskiem w temacie „Odstąpienie od umowy”.
  5. Zwrotowi podlega wyłącznie produkt nieużywany, oraz umieszczony w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Zwrot produktu odbywa się na adres REDIS Firma Handlowo- Reklamowa Barbara Piśnicka, ul. A. Mickiewicza 12, 58-400 Kamienna Góra na koszt Kupującego i musi nastąpić w ciągu 14 dni od wysłania oświadczenia o odstąpieniu. Zapłacona cena produktu, po potrąceniu kosztu zwrotu produktu, zostanie zwrócona w terminie 5 dni roboczych przelewem bankowym na podany przez Kupującego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Zwroty nadesłane pocztą kurierską na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) nie będą przyjmowane. W przypadku przekroczenia 14 dniowego terminu Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego karą umowną w wysokości 5% ceny zamówionego produktu za każdy dzień opóźnienia.
  6. Odstąpienie od umowy przez Kupującego nie może nastąpić w wypadku zakupu produktów wykonanych na specjalne zamówienie Kupującego.
  7. W przypadku stwierdzenia wad produktu, Kupujący winien skontaktować się ze Sprzedawcą celem ustalenia sposobu załatwienia reklamacji. Zgłoszenie reklamacyjne powinno nastąpić pisemnie na adres REDIS Firma Handlowo- Reklamowa Barbara Piśnicka, ul. A. Mickiewicza 12, 58-400 Kamienna Góra lub e-mailem na adres: biuro@tapetos.com.  Wysyłka wadliwego produktu odbywa się na adres REDIS Firma Handlowo- Reklamowa Barbara Piśnicka, ul. A. Mickiewicza 12, 58-400 Kamienna Góra na koszt Kupującego.
  8. Reklamacji nie podlegają produkty, których szkody nastąpiły w wyniku niewłaściwego użytkowania lub montażu.
  9. Reklamacji nie podlegają produkty, których wygląd nieznacznie odbiega od wzoru zamieszczonego w Sklepie Internetowym.
Właścicielem sklepu internetowego www.tapetos.com jest firma G4 Grażyna Kochan TAPETOS, Radłówka 7, 59-600, Lwówek Śląski.
Copyright © 2010    Tapetos.com
undicom.pl
strony www zabrze
created by