Zaloguj się, aby w pełni koszystać z serwisu
Twój koszyk jest pusty!

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.TAPETOS.COM.
 
§ 1. Informacje ogólne o serwisie www.tapetos.com.
 
1.Właścicielem sklepu internetowego www.tapetos.com jest firma Grażyna Kochan TAPETOS,
Radłówka 7, 59-600, Lwówek Śląski.
2.Dane kontaktowe z firmą (tj. adres biura, telefon, faks, e-mail oraz dane dot. komunikatorów internetowych) są publikowane i aktualizowane na stronie serwisu  www.tapetos.com.
§ 2. Strony transakcji.
1.Stroną dokonującą sprzedaży jest firma Grażyna Kochan TAPETOS, zwana dalej Sprzedawcą.
2.Stroną dokonującą zakupów mogą być osoby fizyczne pełnoletnie, a także podmioty mające osobowość prawną i nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej Kupującym.
§ 3. Przedmiot transakcji.
 
1.Sklep internetowy zwanym dalej Sklepem Internetowym prowadzi wysyłkową sprzedaż produktów oferowanych w serwisie www.tapetos.com.
2.Przedmiotem umowy sprzedaży są produkty produkowane w oparciu o zdjęcia umieszczone w serwisie Sklepu Internetowego.
3.Zdjęcia są jedynie wzorem, na podstawie którego klient może zamówić kopię wykonaną na wybranym przez siebie nośniku lub z wybranego przez siebie materiału, które są dostępne w Sklepie Internetowym w momencie składania zamówienia oraz przy uwzględnieniu wybranej przez siebie obróbki, efektów, które Sklep Internetowy zdefiniował jako możliwe do zrealizowania.
4.Na zamówienie Kupującego Sprzedający może wykonać i sprzedać mu produkt w oparciu o zdjęcie przesłane przez Kupującego. Kupujący zlecając wykonanie produktu ze zdjęcia przesłanego przez siebie, oświadcza, że jest jego właścicielem, bierze odpowiedzialność za wykorzystanie zdjęcia, szczególnie odnośnie ewentualnego naruszenia prawa osób trzecich i jednocześnie zezwala na produkcję przez Sprzedawcę zleconego zamówienia. W przypadku, gdy wykonanie produktu w oparciu o przekazane zdjęcie narusza prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, prawo do ochrony wizerunku lub dobra osobiste, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedającego naprawienia szkody wynikłej z dokonanego naruszenia, w tym pokrycia kosztów pomocy prawnej.
5.Sprzedający ma prawo odmówić zrealizowania zamówienia w przypadku, gdy produkt miałby zawierać treści obraźliwe, pornograficzne, naruszające przepisy prawa lub naruszające prawa osób trzecich.
6.Wszelkie informacje dotyczące produktów, w tym w szczególności zdjęcia, opisy, wyceny zawarte na stronie, a także informacje zawarte na stroniewww.tapetos.com kierowane do potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.
7.Opakowania, w których wysyłane są produkty stają się własnością Kupującego i nie podlegają zwrotowi. Kupujący jest zobowiązany do należytego zutylizowania opakowania.
§ 4. Składanie zamówień.
1.Sprzedawca przyjmuje zamówienia wyłącznie poprzez wypełniony przez Kupującego formularz zamówienia on- line umieszczony na stronie internetowej ww.tapetos.com.
2.Sprzedawca nie prowadzi bezpośredniej sprzedaży pod adresem zarejestrowania działalności gospodarczej. Tym samym nie ma możliwości odbioru zamówionego produktu osobiście.
3.Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest zaakceptowanie Regulaminu.
4.Informacja udzielona przez Sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży i wiąże obie strony transakcji.
5.Złożenie zamówienia przez Kupującego nie jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.
6.W zamówieniu składanym w Sklepie Internetowym Kupujący zobowiązany jest do precyzyjnego określenia parametrów zamawianego produktu zgodnie z zasadami umieszczonymi w Sklepie Internetowym. Ewentualne nietypowe zamówienia, przeróbki produktu itp. powinny być szczegółowo uzgodnione ze Sprzedawcą i potwierdzone drogą poczty elektronicznej (na adres biuro@tapetos.com) bądź faksu.
7.Kupujący ponosi odpowiedzialność za prawdziwość podanych przez siebie danych w formularzu zamówienia Sklepu Internetowego.
8.Jeżeli adres dostawy jest inny niż adres Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do określenia go w formularzu zamówienia.
9.Przy składaniu zamówienia Kupujący winien określić, czy chciałby otrzymać paragon potwierdzający zakup towaru czy fakturę VAT. W wypadku wyboru
faktury VAT Kupujący jest zobowiązany do udostępnienia Sprzedającemu wszystkich wymaganych danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT. Kupujący oświadcza, że dane przez niego udostępnione są prawdziwe, oraz że upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego.
10.Do chwili całkowitej zapłaty ceny za produkt pozostaje własnością Sprzedającego (art. 589 Kodeksu cywilnego).
11.Sprzedawca realizuje zamówienia w kolejności ich składania.
12.W trakcie dokonywania zamówienia Kupujący może skorzystać z opcji rejestracji w Sklepie Internetowym, która jest bezpłatna i na czas nieokreślony. Dzięki rejestracji w Sklepie Internetowym Kupujący może zyskać dodatkowe korzyści związane np. z zakupami w Sklepie Internetowym, o czym będzie informowany przez Sprzedawcę.  Podczas rejestracji Kupujący zobowiązany jest podać swój adres e-mail do kontaktu. Rejestrując się w Sklepie Internetowym Kupujący oświadcza, że dane osobowe przez niego podane są prawdziwe, a ustanowione hasło dostępu dla osoby zarejestrowanej nie będzie przez niego udostępniane osobom trzecim.
§ 5. Sposoby płatności.
1.Płatność za produkt następuje w postaci przedpłaty w formie tradycyjnego przelewu internetowego lub płatności kartami płatniczymi na podany przez Sprzedawcę numer konta.
2.Ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i podane są w złotych polskich (PLN).
3.Cena jest wiążąca dla Sprzedawcy i Kupującego z chwilą złożenia zamówienia.
4.Ceny mogą ulegać zmianie w wyniku zmian kursu waluty Euro.
5.Ceny podane w Sklepie Internetowym nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy są publikowane w Sklepie Internetowym.
6.Płatności wobec Sklepu Internetowego obsługiwane są poprzez System Platnosci.pl, będący systemem szybkiej obsługi płatności.
7.System Platnosci.pl zapewnia, że narzędzia systemowe spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa gwarantujące ochronę przekazywanych informacji przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Spółka zapewnia, że wszystkie przekazywane w ramach Systemu Platnosci.pl informacje są odpowiednio szyfrowane.
8.Sklep Internetowy oświadcza, że zachowuje najwyższe standardy bezpieczeństwa w odniesieniu do danych przetwarzanych w serwisie internetowym www.tapetos.com i związanych z dokonywanymi transakcjami, z tytułu których Kupujący dokonują płatności za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl.
9.Płatności za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez System Platnosci.pl przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio właściwym organom ścigania.
10.Sklep Internetowy udostępnia Kupującemu odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu Platnosci.pl za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl.
11.Kupujący, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Sklepie Internetowym i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej– na stronę internetową Partnera Systemu Platnosci.pl będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego– na stronę internetową Partnera Systemu Platnosci.pl będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego– na stronę internetową Serwisu Platnosci.pl.
12.W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu Platnosci.pl zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Platnosci.pl, płatność może nie zostać zrealizowana.
13.Po zaksięgowaniu otrzymanych przez Sprzedawcę środków przelanych przez Kupującego, Sprzedawca powiadomi go drogą elektroniczną lub telefonicznie o otrzymaniu środków i rozpoczęciu realizacji zamówienia.
14.Brak wpływu płatności na konto bankowe Sprzedającego z tytułu złożenia zamówienia przez Kupującego skutkuje anulowaniem zamówienia po 5 dniach roboczych od momentu złożenia zamówienia.
15.Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez wybranego Klienta, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności.
§ 6. Dostawa.
1.Dostawa produktu produkowanego w oparciu o zdjęcia (fototapety, obrazy, naklejki, plakaty) następuje w ciągu 10 dni roboczych licząc od momentu wpływu płatności za zamówiony produkt na konto Sprzedawcy. W przypadku innych produktów czas realizacji zamówienia może być inny i wysyłkę takiego produktu należy ustalić ze Sprzedawcą.
2.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji dostawy produktu z przyczyn uniemożliwiających dostarczenie go w terminie wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu o czas nie dłuższy niż kolejne 10 dni roboczych. 
3.Ceny podane za dostawę produktu kurierem podane w Sklepie Internetowym dotyczą obszaru Polski. W przypadku wysyłki produktu do innych krajów Kupujący winien uzgodnić warunki i cenę ze Sprzedawcą.
4.Istnieje możliwość wysyłki produktu na innych zasadach indywidualnie uzgodnionych z Kupującym, możliwym do zaakceptowania przez Sprzedawcę.
5.Dla oszczędności kosztów wysyłki przy wielu zamówieniach w tym samym czasie od tego samego Kupującego, wysyłka produktów następuje w terminie po zrealizowaniu produkcji ostatniego z tych produktów. Jeżeli Kupujący życzy sobie, aby każdy z produktów wysyłać osobno koszty wysyłki liczone są odrębnie dla każdego z tych produktów.    
6.W przypadku wysyłki produktu poza obszar Unii Europejskiej Kupujący zobowiązuje się do opłacenia ewentualnych kosztów opłat celnych.
7.W wypadku braku możliwości wysyłki produktu Sprzedawca natychmiast poinformuje o tym Kupującego, a pieniądze zostaną mu oddane w ciągu 5 dni roboczych od momentu powiadomienia Kupującego.
8.Przy odbiorze produktu Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych w czasie transportu oraz zgodności jej zawartości z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia oryginalnego opakowania produktu, Kupujący zobowiązany jest do zaznaczenia tego faktu na liście przewozowym.
9.Odbiór przesyłki oraz dokumentów następuje za pisemnym pokwitowaniem złożonym przez Nabywcę.   
§ 7. Reklamacje i zwroty.
1.Wszystkie produkty dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i objęte rękojmią ustawową lub gwarancją producenta zgodnie z warunkami gwarancyjnymi zawartymi w karcie gwarancyjnej produktu (o ile takowa została załączona), prawidłowo wypełnionej przez Sprzedającego lub Producenta produktu.
2.Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą wyłącznie po spisaniu protokołu reklamacji w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej UPS i zawiadomieniu Sprzedającego.
3.Reklamacje dotyczące niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem rozpatrywane będą wyłącznie po spisaniu protokołu niezgodności w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej i  zawiadomieniu Sprzedającego. W przypadku niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem Kupujący wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia o kolejne 10 dni roboczych.
4.Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z dn. 2.03.200 r.) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić, bez podania przyczyny, od zawartej umowy sprzedaży w ciągu 10 dni od daty dostarczenia towaru. Warunkiem odstąpienia jest wysłanie listem poleconym lub e-mailem, adresowanego do Sprzedawcy i podpisanego przez Kupującego oświadczenia wg następującego wzoru: ,,Ja, niżej podpisany, ..................... (imię, nazwisko)  oświadczam, że na podstawie § 7ppkt. 4 Regulaminu Serwisu Internetowego www.tapetos.com odstępuję od umowy sprzedaży zawartej w dniu ............... (data). Powyższe oświadczenie Kupujący obowiązany jest wysłać listem poleconym z dopiskiem ,,Odstąpienie od umowy” na adres siedziby Sprzedającego: Grażyna Kochan TAPETOS, Radłówka 7, 59-600, Lwówek Śląski lub e-mailem na adres biuro@tapetos.com z dopiskiem w temacie „Odstąpienie od umowy”.
5.Zwrotowi podlega wyłącznie produkt nieużywany, oraz umieszczony w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Zwrot produktu odbywa się na adres Grażyna Kochan TAPETOS, Radłówka 7, 59-600, Lwówek Śląski na koszt Kupującego i musi nastąpić w ciągu 14 dni od wysłania oświadczenia o odstąpieniu. Zapłacona cena produktu, po potrąceniu kosztu zwrotu produktu, zostanie zwrócona w terminie 5 dni roboczych przelewem bankowym na podany przez Kupującego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Zwroty nadesłane pocztą kurierską na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) nie będą przyjmowane. W przypadku przekroczenia 14 dniowego terminu Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego karą umowną w wysokości 5% ceny zamówionego produktu za każdy dzień opóźnienia.
6.Odstąpienie od umowy przez Kupującego nie może nastąpić w wypadku zakupu produktów wykonanych na specjalne zamówienie Kupującego.
7.W przypadku stwierdzenia wad produktu, Kupujący winien skontaktować się ze Sprzedawcą celem ustalenia sposobu załatwienia reklamacji. Zgłoszenie reklamacyjne powinno nastąpić pisemnie na adres Grażyna Kochan TAPETOS, Radłówka 7, 59-600, Lwówek Śląski lub e-mailem na adres: biuro@tapetos.com.  Wysyłka wadliwego produktu odbywa się na adres Grażyna Kochan TAPETOS, Radłówka 7, 59-600, Lwówek Śląski na koszt Kupującego.
8.Reklamacji nie podlegają produkty, których szkody nastąpiły w wyniku niewłaściwego użytkowania lub montażu.
9.Reklamacji nie podlegają produkty, których wygląd nieznacznie odbiega od wzoru zamieszczonego w Sklepie Internetowym.
§ 8. Ochrona danych osobowych.
1.Dane osobowe przekazywane przez Kupującego są przetwarzane przez Sklep Internetowy www.tapetos.com.
2.Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
3.Powierzone nam dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu:
a) realizacji zamówienia,
b) informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep Internetowy, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę,
c) wysyłania Kupującemu przez Sklep Internetowy ankiety dotyczącej satysfakcji obsługi klienta i opinii na temat produktów.
4.Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
5.Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
§ 9. Ciasteczka
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie lub się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
§ 10. Postanowienia końcowe.
1.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego www.tapetos.com zaistniałe z przyczyn technicznych lub innych od niego niezależnych.
2.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.tapetos.com.
3.Dla rozpatrywania ewentualnych sporów związanych z realizacją zamówienia jako właściwy ustala się sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
4.Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, który obowiązuje od dnia publikacji na witrynie www.tapetos.com.
5.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego.
Właścicielem sklepu internetowego www.tapetos.com jest firma G4 Grażyna Kochan TAPETOS, Radłówka 7, 59-600, Lwówek Śląski.
Copyright © 2010    Tapetos.com
undicom.pl
strony www zabrze
created by